برگزاری کارگاه مهارت های زندگی

مرکز مشاوره و سلامت اقبال برای حضور پر رنگ تر دانشجویان این کارگاه را به صورت واحد درسی ارائه نمود. این واحد درسی دو بخش داشت؛ در بخش اول ابتدا مربی مهارت های زندگی به آموزش این مهارت ها پرداخته سپس برای تدریس پیشرفته تر دانشجویان را به کارگاه هایی که در ترم دوم برگزار می گردند، معرفی می کرد. بخش دوم آموزش ها در ارتباط با انطباق پذیری رشته با هویت تحصیلی در راستای بهبود فرایند تصمیم گیری دانشجویان برگزار گردید.


برگزاری جلسه همراهان سلامت

نظر به اینکه مصاحبه گران روانشناختی طی فرایند مصاحبه اولیه موظف بودند که افرادی را که پتانسیل بیشتری برای رفتار های کمک کردن، همدلی و ...دارند برای بخش سفیران سلامت؛ معرفی نمایند؛ تعداد زیادی از دانشجویان در این خصوص ثبت نام نمودند. در جلسه ای که مورخ 96.08.15 برگزار گردید، ابتدا سرکار خانم فاضل نسب طی یک سخنرانی همیاران سلامت را با کانون و مزایای عضویت در آن آشنا نمودند سپس سرکار خانم منتخب کارگاه آموزشی در ارتباط با شناسایی علائم افسردگی و چگونگی کمک به افراد افسرده داشتند.


برگزاری جشن دانشجویان ورودی جدید به تفکیک رشته

دانشجویان هر رشته  در جشنی شرکت کردند که در آن معارفه با رشته و دانشگاه توسط اساتید تخصصی خودشان صورت گرفت. این جشن ها طی تاریخ 96.08.15 تا 96.09.15 برگزار گردید.


مصاحبه با دانشجویان ورودی جدید و والدین آنها

در طی مراحل ثبت نام ابتدای ترم از دانشجویان ورودی جدید و والدین آنها مصاحبه روانشناختی به عمل آمد. این مصاحبه در تاریخ 96.06.13 الی 96.07.06  برگزار گردید. در این مصاحبه،  مسائل و آسیب های روانشناختی دانشجویان غربال شد. برای دانشجویان آسیب دیده، مشاوره فردی و برای پیشگیری از خطر های تهدید کننده ی شایع، برنامه هایی تدوین گردید. همچنین در ارتباط با مسائل مربوط به خانواده از جمله ارتقاء سطح صمیمیت والد- فرزند نیز برنامه ریزی هایی صورت پذیرفت.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات