طرح پايش سلامت دانشجويان نو ورود

از آنجايي كه سلامت جسم وروان ، تضمين كننده مؤفقيت هاي دانشجويان درآينده مي باشد، مطابق سال هاي گذشته طرح پايش  جهت سنجش وارتقاي سلامت براي دانشجويان ورودي 1397با همكاري خانم فاضل نسب وخانم موسي پوربرگزار گرديد.

اطلاعات به دست آمده ازمعاينات درهرمرحله به دانشجويان ارائه ودرصورت نياز جهت پيگيري بعدي به مركز دعوت مي شوند.


كارگاه مديريت خشم

كارگاه آموزشي مديريت خشم در تاريخ 12اسفند ماه ساعت 9الي13 برگزار گرديد،در اين كارگاه سركار خانم تقي زاده با همكاري دانشجويان به بررسي عوامل زمينه ساز در كنترل خشم  پرداختند و براي پيشگيري از آسيب هاي آتي  به بحث وبررسي نشستند.


برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل

کارگاه تحلیل رفتار متقابل در تاریخ 18 و 19 بهمن ماه برگزار گزدید. در این کارگاه جناب آقای دکتر متین فر با همکاری دنشجویان به بررسی عوامل رمینه ساز در الگو های ارتباطی ناکارآمد تکرار شونده پرداختند و برای پیشگیری از آیب های ارتباطی آتی به بحث و بررسی نشستند. بخش دوم این کارگاه بعد از عید برگزار خواهد شد.


برگزاری کارگاه مهارت های زندگی

مرکز مشاوره و سلامت اقبال برای حضور پر رنگ تر دانشجویان این کارگاه را به صورت واحد درسی ارائه نمود. این واحد درسی دو بخش داشت؛ در بخش اول ابتدا مربی مهارت های زندگی به آموزش این مهارت ها پرداخته سپس برای تدریس پیشرفته تر دانشجویان را به کارگاه هایی که در ترم دوم برگزار می گردند، معرفی می کرد. بخش دوم آموزش ها در ارتباط با انطباق پذیری رشته با هویت تحصیلی در راستای بهبود فرایند تصمیم گیری دانشجویان برگزار گردید.


برگزاری جلسه همراهان سلامت

نظر به اینکه مصاحبه گران روانشناختی طی فرایند مصاحبه اولیه موظف بودند که افرادی را که پتانسیل بیشتری برای رفتار های کمک کردن، همدلی و ...دارند برای بخش سفیران سلامت؛ معرفی نمایند؛ تعداد زیادی از دانشجویان در این خصوص ثبت نام نمودند. در جلسه ای که مورخ 96.08.15 برگزار گردید، ابتدا سرکار خانم فاضل نسب طی یک سخنرانی همیاران سلامت را با کانون و مزایای عضویت در آن آشنا نمودند سپس سرکار خانم منتخب کارگاه آموزشی در ارتباط با شناسایی علائم افسردگی و چگونگی کمک به افراد افسرده داشتند.


 صفحات  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  صفحات