مرکز مشاوره دانشجویی

 

آدرس: مشهد، بلوار پیروزی، بلوار سرافرازان، سرافرازان 9، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، طبقه چهارم، مرکز مشاوره دانشجویی

شماره تماس: 051-38210075   داخلی 226

آدرس پست الکترونیک: Moshavereh@eqbal.ac.ir