حتما بارها در کلاس درس احساس خستگی کرده اید. دلیل چیست؟