پاهایتان را ضربدری روی هم نیندازید!

هنگام نشستن، یکی از شیوه‌های ظاهرا شیک و زیبا، انداختن پاها روی هم به صورت ضربدری است.


آيا دنیای مدرن برای مغزهای ما، مضر است؟

این دغدغه همیشگی من است که تصور کنم اگر یک بار دیگر کودک می شدم و امکانات روتین حال حاضر مثل دسترسی به اینترنت و گوشی های هوشمند و تبلت و کامپیوتر را می داشتم، چطور آدمی می شدم. در دید اول، به نظر می رسد، این فناوری های و این حجم از دانش همیشه در حال دسترس، باید مغزهای من و شما را آماده تر، تیزتر، پویاتر و مطلع تر بکنند.

اما آیا واقعا همین طور است؟!

 


چگونه بهتر مطالعه كنم؟

يادگيري روش درست مطالعه يكي از اولويت هاي فردي است كه در حال تحصيل است. علل بسياري از موارد افت تحصيلي به عدم آگاهي از روش هاي مطالعه درست بازمي گردد.


   1  2