آيا اطلاعاتي كه در جلسه مشاوره بازگو ميكنم، در جاي ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد؟


تاریخ ثبت : ۲۷-۰۵-۹۴
بازدید : ۹۵۳

گاهي نگراني هايي مبني بر محرمانه نبودن جلسات مشاوره  از طرف دانشجويان بيان مي شود. تصور برخي دانشجويان بر اين است كه اطلاعات جلسه مشاوره در اختيار ساير واحدها، والدين، و يا سايرين قرار مي گيرد. گاهي اين مساله مانع بسياري از دانشجويان براي كسب خدمات از مركز مشاوره است.

اگر شما نيز چنين نگراني داريد لازم است بدانيد كه مطالبی که شما در  طی جلسات مشاوره مطرح می کنید، محرمانه است. در شرایط عادی، هیچ چیز، به کس دیگری، خارج از مرکز، بدون اجازه صریح شما، باز گو نمی شود.
ندرتا، شرایطی وجود دارد که ما این حق را بر خود محفوظ می دانیم که محرمانه بودن را زیر پا بگذاریم. این موقعیت ها، فقط مواردی را شامل می گردد که مشخص شود، خطری جدی سلامت شما یا دیگری را تهدید می کند. لطفا اگر سوالی در این زمینه دارید، با ما تماس بگیرید.
اطلاعات مبتنی بر واقعیتی که در فرم اولیه مشاوره و سپس در جلسات مشاوره ارائه می دهید، ممکن است، درقالب آمارهای بدون نامی، درباره استفاده از خدمات مرکز، گرد آوری شود.
درمواردی، جهت ارزیابی عملکرد مرکز و بررسی نظرات مراجعه کنندگان به مرکز، ممکن است پرسشنامه هایی، از طریق پست یا حضوری در اختیار شما قرار گیرد. شما می توانید این پرسشنامه ها را با نام یا بدون نام تکمیل کنید.بنابراين به هيچ وچه نگران محرمانه بودن اطلاعات خود در مركز مشاوره نباشيد.