- کارگاه های مهارت ارتباط با فرزندان ویژه والدین برگزار شد

- مهارت ارتباط(جرأتمندی)