- قانون گلوله برفی در تدریس

- نقش تشویق در عملکرد دانشجویان

- ارتباط استاد با دانشجویان