- بیماری های قلیان را می شناسید؟

- نشان های سلامتی یا بیماری در چهره کدامند؟