- از «نه» گفتن خجالت مي کشم

- مهارت ارتباط(جرأتمندی)