- اعضاي شوراي برنامه ريزي مركز مشاوره و سلامت دانشجويي

- آيين نامه تشكيل مركز مشاوره و سلامت دانشجويي

- توجه ويژه موسسه آموزش عالي اقبال لاهوري به مركز مشاوره دانشجويي

- دوره تابستانی احیای تحصیلی

- بازدید اعضای شورای هماهنگی مراکز مشاوره استان خراسان رضوی از مرکز مشاوره

- مراسم تجليل از دانشجويان برتر برگزار شد

- آشنایی با مرکز مشاوره و سلامت دانشجویی