- حضورهمیاران سلامت روان اقبال درهمایش دانشگاه عاری از دخانیات

- نمایشگاه دانشجویی دانشگاه عاری از دخانیات