- هرروزبیش از2 ساعت استفاده از رایانه عوارض بینایی و جسمی دارد