- مذهب باعث شادی وآرامش انسان می شود

- معنویت و سلامت روان