- دانشجويان آسيب پذير در طرح پايش سلامت روان پيگيري شدند

- طرح پايش سلامت روان و جسم دانشجويان ورودي بهمن ماه

- اجرای طرح غربالگری سلامت دانشجویان ورودی بهمن