- اعضاي شوراي برنامه ريزي مركز مشاوره و سلامت دانشجويي

- مراسم تجليل از دانشجويان برتر برگزار شد