- مراسم تجلیل دانشجویان برتر علمی، پژوهشی و فعالان مرکزمشاوره