- کارگاه مهارت مدیریت هیجان منفی

- مهارت ارتباط(جرأتمندی)