- انجام مصاحبه اولیه جهت بررسی سلامت روان دانشجویان ورودی جدید

- حالا که اومدی دانشجو باش